‘n KORT GESKIEDENIS

Die BBR het in die 1920’s ontstaan onder die Inspekteur van Arbeid as “The Cape Peninsula Building Trades Joint Board”. In 1925 is dit verander na “The Local and District Committee of the National Industrial Council of the Building Industry of South Africa”. In 1995, ingevolge die Wet op Arbeidsverhoudings (WAV), is Nywerheidsrade herbenoem tot Bedingingsrade.

ONS WETLIKE GRONDSLAG

Die BBR is ‘n streekgebonde Bedingingsraad wat geskep is ingevolge die WAV. Hierdie wet maak daarvoor voorsiening dat werkgewer en werknemer verenigings in ‘n bedryf of gebied Kollektiewe Ooreenkomste, wat gemene sake raak, mag beding. Indien hierdie verenigings genoegsaam verteenwoordigend van die bedryf is, mag hulle die Minister van Arbeid versoek om sodanige Ooreenkomste bindend te maak op alle werkgewers en werknemers in die bedryf.

Ons afbakeningsgebied strek oor ongeveer 400 vk km vanaf Gordonsbaai, al langs die Hottentots Hollandberge tot Malmesbury en sluit in die hele Skiereiland tot Kaappunt.

ONS KOLLEKTIEWE OOREENKOMS

Ons Ooreenkoms bepaal die diensvoorwaardes in die boubedryf en sluit in minimum lone en voordele wat gewoonlik jaarliks beding en ooreengekom word en in die Staatskoerant verskyn en tree op 01 November in werking. Alle betrokkenes in die boubedryf binne die BBR se besteksgebied moet die bepalings van die Ooreenkoms nakom, ongeag of hulle sodanige Ooreenkoms onderteken het of nie.

ONS VIER HOOF FUNKSIES

 • Om ‘n forum te bied waar die werkgewer en werknemer verteenwoordigers oor diens-voorwaardes op ‘n jaarlikse grondslag kan beding.
 • Om die Ooreenkoms te administreer en af te dwing.
 • Om arbeidsgeskille in die boubedryf op te los namens die KVMA.
 • Om die werknemer voordele te administreer. (aftree, mediese bystand, siektebetaling en vakansie betaling).

DIE GROOTTE VAN ONS ORGANISASIE

Die BBR bestaan uit 20 deeltydse raadslede (insluitend ‘n voorsitter en onder-voorsitter), wat maandeliks vergader. Werkgewer en werknemer verenigings het gelyke verteenwoordiging in die Raad. Die BBR het ‘n Hoof Uitvoerende Beampte en 8 bestuurdes en ongeveer 90 personeel.

Alhoewel die BBR deur ‘n wet tot stand gekom het, word dit nie deur die staat geborg nie en word dit befonds deur middel van heffings betaalbaar deur werkgewers en werknemers. Ons diens die behoeftes van ongeveer 3500 werkgewers en 46000 werknemers en ons streef om niks minder as ons beste te lewer nie.

HOEKOM REGISTREER EN NAKOM?

Om die vereistes van die Ooreenkoms na te kom beteken dat ‘n werkgewer geregistreer moet wees; al sy werknemers moet binne 60 dae geregistreer wees; sy werknemers moet minstens die minimum loon en byvoordele betaal word. Indien ‘n werkgewer nie geregistreer is nie of ‘n geskil met die BBR het, word hy nie beskou as dat hy die Ooreenkoms nakom nie. (Die nakomings besonderhede verskyn op ons webtuiste)

Daar is baie werkgewers in die bedryf wat voorstanders is van die oortree van die Ooreenkoms. Diesulkes redeneer ook dat hulle nie hoef te registreer vir inkomstebelasting, BTW, LBS, WVF, SDH en OGVW heffings nie. Burgerlike ongehoorsaamheid was moontlik in die verlede aanvaarbaar, maar nie in die nuwe Suid-Afrika nie. Vandag is dit sinvol om te voldoen aan wetgewing, aangesien die voordele swaarder weeg as die nadele.

VOORDELE VAN NAKOMING 

 • Die BBR het met verskeie staats en private liggame, wat verantwoordelik is vir die toekenning van kontrakte aan die boubedryf, ooreenkomste aangegaan, sodat slegs wetsgehoorsame werkgewers kwalifiseer vir sulke werk. Hierdie program brei voortdurend uit. 
 • Wetsgehoorsame werkgewers ondervind baie minder arbeidsonrus, omdat lone gesamentlik beding is. Werknemers weet hulle word volgens die bedryf se norme betaal. 
 • Slegs wetsgehoorsame werkgewers verskyn op ons webtuiste. Werkverskaffers en hoof kontrakteurs gebruik hierdie webtuiste om ander kontrakteurs te kies. 
 • Ons arbeidsverhouding agente bied gratis kursusse en raad aan, voordat u probleme ondervind, plus spoedige oplossings. 
 • Ons bied gratis maandelikse seminare aan oor onderwerpe van belang in die bedryf. · Geregistreerde werknemers ontvang elk ‘n vakansiefondsnommer wat verseker dat hulle die regte voordele ontvang ongeag wie hulle werkgewer is.
 • Die BBR administreer vier koste effektiewe werknemer fondse vir die bedryf – aftree, medies, siektebetaling en vakansiefondse. Hierdie fondse is spesiaal ontwerp vir die bedryf en u hoef nie self daarvoor voorsiening te maak nie. 
 • Ons bedryf se lonestelsel is spesiaal ontwerp vir bouers se behoeftes teen ‘n baie mededingende prys. Dit sluit in koste ontleding verslae en dit word tans gebruik deur ongeveer 39 maatskappye met ongeveer 2000 werknemers.

NADELE VAN NIE-NAKOMING 

 • Wets-ongehoorsaamheid blyk soms goedkoper te wees, maar is onwettig. 
 • Ongehoorsame sub-kontrakteurs kry nie maklik werk by hoofkontrakteurs nie, omdat laasgenoemdes gesamentlike aanspreeklikheid moet aanvaar. 
 • Boetes en strawwe kom u duur te staan, wanneer u uitgevang word. 
 • Werknemers verkies somtyds kontant bo aftree, vakansie en siektebetaling voordele. Dit is baie kortsigtig. 
 • Werkers kan dikwels goedkoop bekom word as gevolg van die hoë werkloosheid syfer, maar, is dit wys of regverdig?

WAAR OM ONS TE VIND:

BELLVILLE
Voortrekkerweg 81
Bellville 7535

Kantoorure
08:00 tot 16:00 Maandae tot Vrydae
08:30 tot 11:00 op die 1ste Saterdag van elke maand

Posadres
Privaatsak X29,
Bellville 7535

Telefoon: 021 950 7400
Faks: 021 950 7405

PAARL:
Garlink Gebou,
Lady Greystraat 29
Paarl, 7646

Kantoorure
08:00 tot 16:00 Maandae tot Vrydae

08:30 tot 11:00 op die 1ste Saterdag van elke maand

Posadres
Posbus 323,
Paarl, 7620

Telefoon: 021 872 1505
Faks: 021 872 2301

SOMERSET-WES: 
  Oak Straat 7 
Seven Oak Sentrum
Somerset Wes, 7130

Kantoorure:
08h00 tot 12h30 Maandae tot Vrydae

08:30 tot 11:00 op die 1ste Saterdag van elke maand

Posadres
Privaatsak X29,
Bellville, 7535

Telefoon: 021 851 2160
Faks: 021 950 7405

Ons Missie:
Om te streef na bestendige indiensneming-verhoudinge en billike ekonomiese mededinging in die boubedryf.